Chrysotile แร่ใยหิน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการห้ามนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทำแผน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่เข้าใจว่ามีสารทดแทนและสารที่นำมาทดแทนนั้นสามารถคงคุณสมบัติเดิมของผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่ นอกจากนี้ในปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ หรือผลวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในประเทศไทย ยังไม่พบรายงานผลกระทบด้านสุขภาพในผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภคในประเทศไทย

การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นสูงเป็นกรณีศึกษา เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมและค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยมุ่งคำนึงถึงสภาวะภายหลังการยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบังคับใช้นโยบายเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น