Chrysotile แร่ใยหิน

ศูนย์ศึกษาข้อมูลไครโซไทล์

ศูนย์ศึกษาข้อมูลไครโซไทล์

หน่วยงานที่อุทิศการทำงานเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลข่าวสารด้านสังคม และเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประสานหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการเพื่อให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยศูนย์ศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสากรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแร่ไครโซไทล์เพื่อให้การนำมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมจัดหาข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องพิษวิทยาและการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ไครโซไทล์นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้แร่ไครโซไทล์ที่ถูกต้องตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสภาพการทำงาน และหลักฐานการเกิดโรคของคนงานที่มีการสัมผัสกับแร่ไครโซไทล์

ประวัติ : นายมานพ  เจริญจิตต์

คุณมานพเป็นวิศวกรการผลิตซีเมนต์ผสมเส้นใยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2509 และปริญญาโทจากคิงส์คอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนในปีพ.ศ. 2512 ปัจจุบันท่านทำงานกับศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ประสบการณ์หลังจากจบการศึกษาท่านทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา9 ปีต่อมาท่านได้ทำงานกับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทยโรงงานบางซื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนวิศวกรรมเป็นเวลา9 ปีหลังจากนั้นท่านได้ทำงานที่บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชรตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอีก20 ปีจนเกษียณอายุในปี2547

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น