Chrysotile แร่ใยหิน

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เผยโครงการวิเคราะห์ทบทวนและข้อเสนอแนะในการจัดการและความเป็นไปได้ของการนำแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ไปใช้อย่างปลอดภัย ต่อผู้ผลิต ผู้รับเหมา และผู้บริโภคอย่างถูกวิธี ระบุ การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหากมีการเลิกใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจประเทศ

Read More

Please follow and like us: