คลิปทดสอบความแข็งแรงของหลังคาแบบมีแร่ใยหินและไม่มีแร่ใยหิน

ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ทราบว่า ปัจจุบันมาตรฐานอุตสาหกรรมความแข็งแรงของกระเบื้องระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนแร่ใยหินนั้นมีมาตรฐานที่แตกต่างกันอยู่มาก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบมีความแข็งแรงต่ำกว่า ดังนั้นในแง่ของคุณภาพจึงยืนยันได้ว่าไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์

กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ที่ไม่มีแร่ใยหิน จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า ดังนั้น หากนำกระเบื้องที่ไม่มีความแข็งแรง มาทดแทนกระเบื้องมุงหลังคาแบบเดิม ย่อมทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการขึ้นเหยีบหลังคา ดังที่เห็นได้ชัดในตารางมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) นี้

วัสดุที่ใช้ มีแร่ใยหิน (ไครโซไทล์) ไม่มีแร่ใยหิน
มาตรฐานอุตสาหกรรมความแข็งแรงของกระเบื้อง มอก. 79-25294,250 นิวตันต่อตารางเมตร มอก.1407-25401,500 นิวตันต่อตารางเมตร
ความแข็งแรงต่อเส้นใย 320 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร 160 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร
อยู่ในตลาดคนไทย 70 ปี 3 ปี
ชนิดของเส้นใย ธรรมชาติ สังเคราะห์
อายุการใช้งาน 30 ปี 10 ปี

ปัจจุบันยังไม่มีวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าแร่ใยหินไครโซไทล์ที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้ อีกทั้งวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เช่น ซิลิก้า (Silica) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol : PVA) หรือหินบะซอลต์ (Basalt) ก็ยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยในการใช้งานและผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีการห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์อย่างเด็ดขาด แต่ในภายหลังกลับต้องอนุญาตให้ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์นั้นในบางอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่สามารถหาวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาใช้งานได้ ดังนั้นการลดคุณภาพจึงสร้างผลกระทบโดยตรงไปที่ผู้บริโภคซึ่งต้องรับความเสี่ยงในความปลอดภัยจากการใช้หลังคาที่มีความทนทานน้อยกว่าผลิตภัณฑ์จากแร่ใยหินไครโซไทล์

 

Please follow and like us: