Chrysotile แร่ใยหิน

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้องในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ 90% เส้นใยใครโซไทท์ 10% ส่วนผสมปูนซีเมนต์จะยึดเกาะ
เส้นใยไว้ภายในเป็นเนื้อเดียวกัน

ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่พร้อมใช้งาน โดยมีการตัดมุมหรือเจาะรูสำเร็จมาจากโรงงาน
อย่างไรก็ดี เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการตัด เจาะ เพื่อการติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยในสถาน
ที่ก่อสร้าง มีคำแนะนำให้ลดการเกิดฝุ่น และป้องกันการหายใจเอาฝุ่นเข้าร่างกายเพื่อความปลอดภัยของช่างที่ทำงานดังนี้ Read More

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้องของผู้บริโภค

Chrysotile containing products in a household

In reality vast majority of asbestos containing products in Thailand are high density chrysotile cement roofing sheets, shingles and siding that used outside of home. There is no evidence that people living under chrysotile cement roof have been specifically affected in any manner. These products are not likely to release chrysotile fibres unless sawed, drilled, or cut. Read More

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

เส้นใยทดแทนไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากอันตราย

ใยแก้ว อันตรายต่อสุขภาพ 

คนงานในกระบวนกรรมวิธีผลิตใยแก้วมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอด(3) ถูกจัดว่าเป็นสาร/วัตถุ IARC Class 2B“น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งสำหรับมนุษย์” ประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่า “เป็นวัตถุซึ่งน่าเป็นเป็นสารก่อมะเร็ง” MAK Commission ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันระบุว่า“เป็นวัตถุเท่าเทียมกับสารก่อมะเร็ง” Read More

Please follow and like us: